How It Works

Discover how Cymru Wrth Galon can work for your business

All things Wales

How will Cymru Wrth Galon work?

Cymru Wrth Galon aims to connect consumers from all over the globe with our incredible Welsh business community, giving them a unique platform to showcase their creativity.

My dream is to give the consumer a ‘One stop shop’ where they can discover anything from unique handcrafted items, works of art, to world class food and drink. My aim is to build a community where we are the first port of call for Welsh consumers. Cymru Wrth Galon will be the gateway to welsh business.

Alongside this, I will also be providing a bespoke personal shopping service for those who require a little bit of help choosing something special, and for our businesses, a website only package.

For the cost of a cup of coffee and a slice of cake (£4.99 per month) you can become part of the “Made in Wales” revolution.

Sut fydd Cymru Wrth Galon yn gweithio?

Nod Cymru Wrth Galon yw cysylltu defnyddwyr o bob cwr o’r byd gyda’n cymuned fusnes anhygoel yng Nghymru, gan roi llwyfan unigryw iddynt arddangos eu creadigrwydd.

Fy mreuddwyd yw rhoi ‘siop un stop’ i ddefnyddwyr lle gallant ddarganfod unrhyw beth, o eitemau unigryw wedi’u gwneud â llaw a gweithiau celf, i fwyd a diod o’r radd flaenaf. Fy nod yw adeiladu cymuned lle mai ni yw’r man galw cyntaf i ddefnyddwyr Cymru. Cymru Wrth Galon fydd y porth i fusnesau Cymru.

Ochr yn ochr â hyn, byddaf hefyd yn darparu gwasanaeth siopa personol pwrpasol ar gyfer y rhai sydd angen ychydig bach o help i ddewis rhywbeth arbennig, a bydd pecyn gwefan yn unig ar gael ar gyfer ein busnesau.

Am gost paned o goffi a sleisen o gacen (£4.99 y mis) gallwch ddod yn rhan o’r ‘chwyldro wedi’i wneud yng Nghymru’.

Want to Showcase Your Business?

Become part of the wonderful Cymru Wrth Galon community today!

With an already thriving social media scene, Cymru Wrth Galon gives welsh businesses a vibrant community in which to showcase their products. For just £4.99 per month you can be part of the “Made in Wales” revolution!

Find Out More

Eisiau Arddangos eich Busnes?

Dewch yn rhan o gymuned hyfryd Cymru Wrth Galon heddiw!

Gyda llwyfan cyfryngau cymdeithasol sydd eisoes yn ffynnu, mae Cymru Wrth Galon yn rhoi cymuned fywiog i fusnesau Cymru allu arddangos eu cynhyrchion. Am £4.99 y mis yn unig, gallwch chi fod yn rhan o’r chwyldro “Wedi’i wneud yng Nghymru”!

Rhagor o Wybodaeth